කහටපිටියේ ශ‍්‍රී ධීරානන්ද නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සෙගේ චරිතාප‍්‍රදානය

යො හෝති ව්‍යක්කෝ ච විසාරදොඛ
බහුස්සුමිතා ධමිම ධරෝච හෝති
ධමිමධස්ස හෝති අනුධමිමධාරි
ස තාදිතො බුචිචති සංඝ සෝභ නෝ
(අංගුත්තර නිකාය)

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Our Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

Dengure Prevention and Awareness

2013-04-05 01:27:45

nformation regarding this work will be published here this is just sample information published in order to fill the space therefor it will look nice in the website. Nothing really important published here we are hoping to improve this website soon with real informtion and and pictures please vis...


Scholorshipt Programme for Needy

2013-04-05 01:19:42

Information regarding this work will be published here this is just sample information published in order to fill the space therefor it will look nice in the website. Nothing really important published here we are hoping to improve this website soon with real informtion and and pictures please vi...


ICT Education Project for School Leavers

2013-04-05 00:33:46

Information regarding this work will be published here this is just sample information published in order to fill the space therefor it will look nice in the website. Nothing really important published here we are hoping to improve this website soon with real informtion and and pictures please vi...


Road lights installed

2013-04-05 00:33:05

Information regarding this work will be published here this is just sample information published in order to fill the space therefor it will look nice in the website. Nothing really important published here we are hoping to improve this website soon with real informtion and and pictures please vi...Post Categories

Copyright 2013 © | Saliyala Buddhist Temple Gampola ® Saliyala Buddhist Temple Gampola Web Solution N++ Studios